Infrazions al Codiç de Strade notificâts vie pueste

I tal câs in cui vegni recapitât par pueste (midiant racomandade A/R) un verbâl di infrazions al Codiç de Strade, cence che segni vignude la contestazion imediade in strade, impliche ch'a il verbâl l'è stât elevât ai sens da l'art. 201 dal Codiç de Strade (di cui al D.Lgs 285/1992) e degli artt. 384 e 385 del Regolament di atuazion dal Codiç de Strade (di cui al D.P.R. 495/1992). Si impense ch'a i orghins di Polizie Stradâl (di cui all'art. 12 dal Codiç da Strade) tra i cuâls rientre la Polizie Locâl, l'han 90 dîs di timp da l'aciertament da violazion par notificâ il verbâl. Il recapit dal verbâl ecuivalent ae notificazion da cui il scomençament dai tiermins pari ai sucesîfs pajaments/ricors.

Il verbâl al sarà indreçat, secont cuant previodût da l'art. 386 dal Regolament di atuazion ("Notificazion dai verbai a sogjets forest") a l'intestatari dal certificât di proprieât o ad un dai sogjets mostrâts a l'art. 196 dal Codiç de Strade ("Principi di solidarietât"), o pûr: proprietari dal veicul o dal rimorchi, usufrutuari, acuirent cun pat di riservât domini o doprament a titul di locazion finanziarie. Si cjate riscuintre di chest aspiet in tal verbâl dulà ch'a la sezion dedicade as gjeneralitâts dal conducent risulte vueite, mentri la sezion relative al'obleazion in consistent ripuarte i dâts assum des bancjs dâts ministeriâls.

Si configurin per tant dôs pussibilitâts: efetuâ il pajament dal verbâl o pûr proponi ricors.

Par lis modalitâts e i tiermins par il pajament si rimande ae pagjine gjenerâl.

ATENZION!

In ta câs la violazion compuarti la decurtazion dai punts de patente di guide scuen jessi compilât il di pueste modul, zontât al verbâl di contestazion, e denominât "Comunicazion dâts conducent" (in tal câs ch'a vegni pierdût l'è discjamabil al daspò link) in cui si inseriscin i dâts, se noti, da l'efetîf trasgressôr. L'è impuartant compilâ tâl modul: sa no vignis compilât ed inviât a l'Ufici di Polizie Locâl o pûr l'efetîf trasgressôr risulte pieerdût, al sarà elevât un ulteriôr verbâl ai sens da l'art. 126 bis c. 2 ("Ometude comunicazion dai dâts di conducent no identificât") entri 90 dîs da scjadence dai 60 dîs proviodûts par il pajament in forme ridusude dal prim verbâl.