Posizions organizativis

 

Sezion relative ae POSIZIONS ORGANIZATIVIS cemût mostrât da l'Art. 10, c. 8, lett d) del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33

 

Art. 10, c. 8, lett. d) - Cualsisei aministrazion  l'ha l'obleazion di publicâ sul propi sît istituzionâl in te sezion: «Aministrazion trasparent» di cui a l' articul 9  i curricula e i compens dai sogjets di cui a l' articul 15 , comma 1, noncje i curricula dai titolârs di posizions organizativis, sfrancjâts in conformitât al presint model europeo.

Nomine dott. Sandro Bruno diretôr Opera Pia Coianiz di Tarcint

Curriculum vitae Segretari Comunâl - titolâr de P.O. Arê aministrative, demografiche e sociâl , Arê economiche - finanziarie / fiscâl e tribûts locâls - cumierç

Curriculum vitae tecnic comunâl - titolâr de P.O. Arê Tecniche e tecnic manutentive

Curriculum vitae dott. Sandro Bruno - titolâr Posizion Organizative Cjase di ripôs "Ettore Tolazzi"