Dâts agregâts ativitât aministrative

 

Sezion contignint i DÂTS AGREGANTS ATIVITÂT AMINISTRATIVIS cemût mostrât da l’art. 24, c. 1 dal d. lgs .33 /2013

Art. 24 - Obleazions di publicazions dai dâts agregâts  relatîfs  ae ativitât aministrative
 
Comma 1. Lis publichis aministrazions ch'a organizin, ai fins di cognossince e di statistiche, i dâts relatîfs ae propie ativitât  aministrative, in forme agregade, par cjamp di ativitât,  par  competence  dai orghins e dai uficis, par tipologjie di procediments, li publichin e li tengnin costantementri inzornâts.

Ae zornade di vuei il Comun di Mueç no l'organize i dâts di cui al suindicât articul di leç.