Proviodiment orghin di indreçament-politic

 

Sezion relative ai PROVIODIMENTS ORGHINS INDREÇAMET POLITIC,cemût mostrât a l’art. 23 del d. lgs. 33/2013

Art. 23  - Obleazions di publicazion rivuardant i proviodiments aministratîfs
 
1. Lis publichis aministrazions publichin e  inzornin  ogni  sîs meis,  in  specifiche   partizions   de   sezion   «Aministrazion trasparent», lis listis dai proviodiment adotâts dai orghins  di indreçament politic e dai dirigjients, cun  particolâr  riferiment  ai proviodiments finâls dai procediments di:
  a) autorizazion o concession;
  b) cernite dal contraent par la fidance dai lavôrs,  forniduris  e servizis, ancje cun riferiment as modalitâts di cernite  prescelte ai sens dal  codiç  dai  contrats  publics,  relatîfs  a  lavôrs, servizis e forniduris, di cui al decrêt legjislatîf 12 Avrîl 2006, n. 163;
  c) concors e provis seletivis  par  l'assunzion  dal  personâl  e progressions  di  cariere  di  cui  a l'articul  24   dal   decrêt legjislatîf n. 150 del 2009;
  d) convenzion stipulâts da l'aministrazion cun  sogjets  privâts  o cun altris aministrazions publichis.

2. Par ognidun dai proviodiments comprindûts in ta listis di cui  al comma 1 a son publicâts l'interni, l'ogjiet, l' eventuâl  spese proviodude e i estrems relatîfs ai principâls documents contenûts in tal cartolament relatîf al procediment. La  publicazion  al ven fûr  in te forme di una schede sintetiche, produsude automaticamentri  in  sede  di formazion dal document ch'a conten l'at.

Note all'art. 23:
Il decrêt legjislatîf 12 Avrîl 2006, n.  163  (Codiç dai  contrats  publics  relatîfs  a  lavôrs,  servizis   e forniduris  in  atuazion  des  diretivis  2004/17/CE   e 2004/18/CE),  l'e'  publicât  in te  Gazete  Uficiâl  2 Mai 2006, n. 100.

Si ripuarte il test da l'articul 24 dal citât decrêt legjislatîf n. 150 dal 2009:
«Art. 24. Progressions di cariere
1. Ai sens da l'articul 52, comma 1-bis, dal  decrêt legjislatîf n. 165 del 2001, cemût impuartât da l'articul 62 dal presint decrêt, lis  aministrazions  publichis,  a tacâ dal 1° Zenâr 2010, cuvierzin i puest  disponibî in te dotazion organiche viersit concors publics,  cun risierve no superiôr al cincunate par cent a  favôr  dal personâl interni, in tal rispiet des disposizions  vigents in materie di asunzions.
2. L'atribuzion  dai  puest  riservâts  al  personâl interni l'e'  finalizade  a  ricognossi  e  valorizâ  li competencis  professionâls  svilupâdis  dai  dipendents,  in relazion as specifichis esigjencis des aministrazions.
3. La collocazio in te fascie di merit alte, di  cui a l'articul19,  comma  2,  letare  a),   par   tre   agns consecutîfs,  o vêr  par  cinc  anualitâts   ancje   no consecutivis, costituî titul  rilevant  ai  fins  de progression di cariere.

RELAZION DI INIZI MANDÂT 2014 - 2019